Barbari

Mira que no

Testo Claudia Crabuzza
Musica Fabio Manconi
Edizioni Tajrà/RaiTrade

Mira que no és lo dia
de morir pare meu
mira que no és lo temps
de t'en anar pare meu

Eixi de aquella aposentu
eixi de aqueixa tristura
eixi que me veig sola, eixi-ne per plaer

Pare no me tormentis pare meu propiu ara
ara que te comprenc ara que t'he trobat
pare jo no voliva pare jo no sabiva rés
pare jo só calguda jo no t'he amat rés

Mira que no és arribat lo dia pare meu
mira que no és encara de t' en anar
mira que no és lo temps

Lo manaster de ara és a te veure torna rient
que te vull veure viu que me dol la tua dolor
que no tenim més temps que jo te vull veure rient
pare meu feu-me 'l plaer pare meu per plaer

Mira que no és lo dia pare meu massa bell
te veig cada dia morint pare me
La vida no és acabada, acábara pare meu